Loading...
ผู้บริหาร สำนักคอมพิวเตอร์
 

อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โทร : สงขลา (63) 4000, พัทลุง (61) 1100
 
 

อาจารย์อาจารี นาโค
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โทร :  พัทลุง (61) 1101
 
 

นายศุภโชค ชินพงศ์
หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์
โทร: (63) 4001
e -mail:  supachoak@tsu.ac.th
 
บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
 
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
 
   

นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
โทร: 4101
e -mail:  junjira@tsu.ac.th
   
     

นางสาวสุภาพร นุ่นมัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการฯ
โทร: 4100
e -mail:  supaporn@tsu.ac.th

นางสาวพรรณทิภา รัตนวงศา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4102 
e -mail:  rpantipa@tsu.ac.th 

นางสาวบุญชญา จารุพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4111
e -mail:  praphaphan@tsu.ac.th
   
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 

 

 

นายสุชีพ เพชรวงษ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หัวหน้างานระบบเครือข่าย
โทร: 4202
e -mail:  sucheap@tsu.ac.th 

นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข
นักวิชาชีพ
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร: 4307

 

นายธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริ
นักวิชาชีพ
โทร: 4305

 

นางสาวนิภาพร ไฝขาว
นักวิชาชีพ
โทร: 4303

นางสาวธัญรัศม์  โกมลเจริญศร
นักวิชาชีพ
โทร: 4300 

 

นายพลชัย บินหมูด
นักวิชาชีพ
โทร: 4308

นางสาวกุลภัช แต้ศิริสุข
นักวิชาชีพ
โทร: 4311

นายคิสตอน ปาทาน
นักวิชาชีพ
โทร: 4301

 

นายราเชนทร์ ชูเสือหึง
นักวิชาชีพ
โทร: 4304

 

นางสาวภูริชญา คงศรีแก้ว
นักวิชาชีพ
โทร: 4310

นายออมทรัพย์ ศรีทวี
นักวิชาชีพ
โทร: 4306
 

นายภูริพล สุวลักษณ์
นักวิชาชีพ
โทร: 4302
 

 

นายอารัล จันทร์เลื่อน
นักวิชาชีพ
โทร: 4201
e -mail:  arrul@tsu.ac.th 

 

นายปิยวัฒน์ ล่ำวัฒนพร
นักวิชาชีพ
โทร: 4203
e -mail:  piyawat@tsu.ac.th

นายวุฒิพร เรืองเนียม
นักวิชาการ
โทร: 4204
   
กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 
 

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โทร: 4402

 

 

นายสุวรรณ โชติการ
นักวิชาการ
โทร: 4403
e -mail:  csuwan@tsu.ac.th

นายอนุชา วิปุลากร
นักวิชาการ
โทร: 4405

นายศักดิ์ หนูรินทร์
นักวิชาการ
โทร: 4404

นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาชีพ
โทร: 4400

นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4408

นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
นักวิชาชีพ
โทร: 4401

นางสาวอนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4112
e -mail:  anong@tsu.ac.th
   
บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
 


นางเจนจิรา วิศพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป)
โทร: (61) 1110 
e-mail :  janjirap@tsu.ac.th
   

นางสาวเยาวภา หนูทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: (61) 1111
e -mail:  yaowapa@tsu.ac.th

นายนิวัตต์ เรืองณรงค์
นักวิชาการพัสดุ
โทร: (61) 1112
e -mail:   rniwat@tsu.ac.th
   


กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 

นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
โทร: (61)1130

นายอัตพล เทพสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ)
โทร: (61)1134
e-mail : auttapon_tepsong@outlook.com

นายอนุชา ชีช้าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างานระบบเครือข่าย)
โทร: (61)1132

 

นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร: (61)1131


กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 
 

นายกฤษฎา คงหนู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน)
โทร: (61)1120
 

นายวิเชียร ขุนเพชร
นักวิชาการ
โทร: (61)1124

นายวรวุฒิ อินทองแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร: (61)1121

นายไชยอุดร ษรเดช
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
โทร: (61)1122