Loading...
การตั้งค่าเชื่อมต่อ TSUWiFi สำหรับ Windows7, Windows 8, 8.1 และ Windows10

การตั้งค่าเชื่อมต่อ TSUWiFi

สำหรับ Windows 7, Windows 8,8.1 และ Windows 10

 

การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ภายใต้ชื่อสัญญาณ TSUWiFi เป็นการให้บริการเชื่อมต่อในรูปแบบ 802.1x ซึ่งในการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 ในครั้งแรกกจะมีขั้นตอนในการเชื่อมที่แตกต่างจากการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต หลังจากการตั้งค่าในครั้งแรกแล้วในครั้งต่อไประบบจะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเมื่อมีบริการเครือข่ายไร้สาย TSUWiFi ในพื้นที่นั้นๆ โดยขั้นตอนการตั้งค่าในครั้งแรกมีดังต่อนี้

 

1. เปิดหน้าต่าง Windows Settings โดยคลิกที่ปุ่ม Start > Settings

 

2. เลือก Network & Internet

 

3. เลือก Network & Sharing Center

 

4. เลือก Set up a new connection or network

 

5. เลือก Manually connect to a wireless network แล้วคลิกที่ปุ่ม Next

 

6. เลือกตั้งค่าตามรูปแล้วคลิกที่ปุ่ม Next

 

7. เลือก Change connection settings

 

8. เลือกที่แท็ป Security แล้วคลิกปุ่ม Settings

 

9. ให้ยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ Verify the server's identity by validating the certificate แล้วคลิกปุ่ม OK

 

10. คลิกปุ่ม Advanced settings

 

11. ให้คลิกเลือก Specify authentication mode: แล้วเลือกรายการเป็น User authentication จากนั้นคลิกปุ่ Save credentials

 

12.  พิมพ์ User name และ Password ให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

หมายเหตุ : หากภายหลังจากทำการ Save credentials แล้ว ผู้ใช้ได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน TSU iPass จะต้องมาทำการเปลี่ยนรหัสผ่านที่นี่ด้วย

 

13. เมื่อบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คำทำการปิดหน้าต่างที่เปิดไว้ทั้งหมด และหากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้องระบบจะทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ TSUWiFi ให้อัตโนมัติ

 

 

การตั้งค่าใช้งาน TSUWiFi สำหรับ Android

การตั้งค่าใช้งาน TSUWiFi

สำหรับ Android

 

การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ภายใต้ชื่อสัญญาณ TSUWiFi เป็นการให้บริการเชื่อมต่อในรูปแบบ 802.1x ซึ่งในการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Android ในครั้งแรกจำเป็นจะต้องมีการตั้งค่าและบันทึกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ก่อน หลังจากการตั้งค่าในครั้งแรกแล้วในครั้งต่อไประบบจะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเมื่อมีบริการเครือข่ายไร้สาย TSUWiFi ในพื้นที่นั้นๆ โดยขั้นตอนการตั้งค่าในครั้งแรกมีดังต่อนี้

 

1. ที่หน้าจอหลัก (Home) เลือกรายการ การตั้งค่า (Settings)

 

2. เลือก การเชื่อมต่อ

 

3. เลือก Wi-Fi

 

4. เลือกชื่อสัญญาณ (SSID) TSUWiFi

 

5. กำหนดค่าต่าง ๆ และพิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามภาพ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

 

6. หากกำหนดค่าถูกต้องจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อ 

 

7. หากเลือกที่สถานะการเชื่อมต่อ TSUWiFi จะแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อ

การตั้งค่าใช้งาน TSUWiFi สำหรับ iOS (iPhone, iPad)

การตั้งค่าใช้งาน TSUWiFi

สำหรับ iOS (iPhone, iPad)

การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ภายใต้ชื่อสัญญาณ TSUWiFi เป็นการให้บริการเชื่อมต่อในรูปแบบ 802.1x ซึ่งในการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone, iPad) ในครั้งแรกจำเป็นจะต้องมีการตั้งค่าและบันทึกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ก่อน หลังจากการตั้งค่าในครั้งแรกแล้วในครั้งต่อไประบบจะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเมื่อมีบริการเครือข่ายไร้สาย TSUWiFi ในพื้นที่นั้นๆ โดยขั้นตอนการตั้งค่าในครั้งแรกมีดังต่อนี้

 

1. ที่หน้าจอหลัก (Home) เลือก การตั้งค่า (Settings)

 

2. เลือกเมนู Wi-Fi

 

3. เลือกรายการชื่อสัญญาณ TSUWiFi

 

4. พิมพ์ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) แล้วกดปุ่ม Join หรือ เข้าร่วม

 

5. หากชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอใบรับรองให้เลือกที่ เชื่อถือ

 

6. หากเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงชื่อสัญญาณที่เชื่อมต่อดังรูป

 

หมายเหตุ : หากผู้ใช้ได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน TSU iPass จะต้องมาทำการ เลิกใช้เครือข่ายนี้ ดังวิธิการด้านล่าง และเริ่มเชื่อมต่อใหม่ตามขั้นตอนที่ 1-6

 

ขั้นตอนการยกเลิกใช้งานเครือข่าย TSUWiFi (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน)

1. ที่หน้าจอหลัก (Home) เลือก การตั้งค่า (Settings)

 

2. เลือกเมนู Wi-Fi   TSUWiFi >

 

3. เลือก เลิกใช้เครือข่ายนี้

คู่มือการใช้ VPN

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุดประสงค์
    1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ใช้จากเครื่องที่บ้านผ่านระบบ ADSL ของบริษัทผู้ให้
        บริการ TOT หรือ TT&T
    2. หากท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานนั้น ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ VPN มายัง
        มหาวิทยาลัย เสมือนหนึ่งใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
    3. การเชื่อมต่อ VPN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
        เช่น การค้นหาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Science Direct)

ข้อกำหนดเครื่องผู้ใช้งาน
   1. ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista
   2. การติดตั้งและใช้งานต้อง login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เหมือนระบบ e-Mail
   3. มีโปรแกรม Internet Explorer
    

Download โปรแกรม VPN Client

 

 

สำหรับครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือการติดตั้ง
VPN Client Windows 32bit คู่มือการติดตั้ง
VPN Client Windows 64bit คู่มือการติดตั้ง
Fortinet_CA_SSLProxy คู่มือการติดตั้ง
สำหรับระบบปฏิบัติบนอุปกรณ์มือถือ
- ระบบปฏิบัติการ iOS คู่มือการติดตั้ง
- ระบบปฏิบัติการ Android คู่มือการติดตั้ง

 

 

การยกเลิกใช้งาน TSUWiFi สำหรับ iOS (iPhone, iPad)

การยกเลิกใช้งาน TSUWiFi

สำหรับ iOS (iPhone, iPad)

 

หากผู้ใช้ได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน TSU iPass จะต้องมาทำการ เลิกใช้เครือข่ายนี้ ดังวิธิการด้านล่าง และเริ่มเชื่อมต่อใหม่ตามขั้นตอนการตั้งใช้งาน TSUWiFi สำหรับ iOS (iPhone, iPad)

 

ขั้นตอนการยกเลิกใช้งานเครือข่าย TSUWiFi (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน)

1. ที่หน้าจอหลัก (Home) เลือก การตั้งค่า (Settings)

 

2. เลือกเมนู Wi-Fi   TSUWiFi >

 

3. เลือก เลิกใช้เครือข่ายนี้

การเข้า (login) ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยทักษิณ

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อการเข้าระบบได้ที่ : http://login.tsu.ac.th:1000/login?

การออก (logout) ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยทักษิณ

คลิ๊กลิงค์เพื่อออกจากระบบพิสูจน์ตัวตนได้ที่ : http://login.tsu.ac.th:1000/logout?