Loading...
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 60 รอบ 9 เดือน
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 60 รอบ 12 เดือน
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี61-64 (ฉบับผ่านสภา)
แผนกลยุทธ์สำนักฯ ปี 61- 64 (ส.ค.61) 20 KPIs
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 62 (20 KPI)
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 61-64 ก.ย.62 (17 KPIs)