Loading...
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวตอร์ ปีการศึกษา 60 (รอบ 12 เดือน)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 60 (รอบ 9 เดือน)
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 61
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวตอร์ ปีงบประมาณ 61 (รอบ 6 เดือน)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 62 (38 KPI)
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 (38 KPI)
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 (30 KPI)