Loading...
แผนการ Implement ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยทักษิณ-ปีการศึกษา 2562
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-มั่นคงปลอดภัย
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-แปลงแผน
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-บริหารแผน
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)-04-มหาวิทยาลัย