Loading...

แนวปฏิบัติในการสอบและการชำระเงินเพื่อสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์

แนวปฏิบัติในการสอบและการชำระเงินเพื่อสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์

วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. พ.ศ. 2563

 


 

 

**กรณีสอบซ่อม นิสิตต้องทำการสมัครสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการชำระเงิน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าสอบได้


 

 

ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดแนวปฏิบัติในการสอบและการชำระเงินเพื่อสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับมาตราการดังกล่าว 

  • แนวปฏิบัติในการสอบในการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์

  •  
  • รายละเอียดช่องทางการชำระเงิน

            ประกาศจากมหาวิทยาลัยทักษิณ