Loading...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพคนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างอาชีพให้คนไอที "   โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน จำนวน 51 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานด้วยตนเองได้ โอกาสนี้ อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนัคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม มีนายวรวุฒิ อินทร์แก้ว เป็นวิทยากรและนายไชยอุดร ษรเดช เป็นผู้ช่วยวิทยากร

ภาพกิจกรรม