Loading...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ ให้กับนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใช้งาน Microsoft Word สำหรับการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาชีพเป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม