Loading...

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา2562  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา2562  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562  มีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 204 คน 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. พ.ศ. 2562

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา2562  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562  มีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 204 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจวิชาคอมพิวเตอร์ได้แสดงความสามารถและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  และเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

ภาพกิจกรรม