Loading...

ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. พ.ศ. 2562

ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท  เด็กหญิงเบญญาภา กัญจนชุมาบุรพ  โรงเรียนปัญญาวิทย์

ชนะเลิศ.png

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท  เด็กหญิงเบญญาภา บุญกาญ  โรงเรียนวัดแม่เปียะ

รองชนะเลิศ อันดับ1.png

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท  เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รักษ์กำเนิด  โรงเรียนตันติวัตร

รองชนะเลิศ อันดับ2.png

 

รางวัลชมเชย   ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท  เด็กชายธีระเดช ทองน้อย   โรงเรียนวัดแม่เปียะ

ชมเชย1.png

 

รางวัลชมเชย   ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มุสิกะปาละ   โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ชมเชย2.png

ภาพกิจกรรม