Loading...

โครงการสร้างความร่วมมือ

โครงการพัฒนาคุภาพผู้เรียน ด้าน ICT ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. พ.ศ. 2562

วันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จัดโครงการพัฒนาคุภาพผู้เรียน ด้าน ICT ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  จำนวน 50 คน ประจำปีกาศึกษา 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนที่จะจบหลักสูตร โดยมีนายกฤษฎา คงหนู ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม