สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.61 ถึงวันที่ 10 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ
 
     

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ ให้กับนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใช้งาน Microsoft Word สำหรับการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาชีพเป็นวิทยากร