สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.61 ถึงวันที่ 13 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ตกแต่งรูปภาพอย่างมืออาชีพ ด้วย Adobe Photoshop
 
     

วันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ตกแต่งรูปภาพอย่างมืออาชีพ ด้วย Adobe Photoshop ให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นรายกลุ่มย่อยจำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสร้างชิ้นงานสำหรับการเรียนได้ ซึ่งมี นายกฤษฎา คงหนู ตำแหน่งนักวิชาชีพเป็นวิทยากร