หลักสูตรฝึกอบรม
 
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ช่วงเวลาที่รับสมัคร
ช่วงเวลาที่อบรม
จำนวนที่นั่ง
รายชื่อ
ผู้สมัคร
1 การสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
15/05/2018 - 10/07/2018
14/07/2018 - 15/07/2018
25
2 หลักสูตร “YouTube for Marketing"
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
15/05/2018 - 14/07/2018
21/07/2018 - 22/07/2018
25
3 หลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์” รุ่นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
03/05/2018 - 18/07/2018
03/08/2018 - 05/08/2018
25
     
   
 
Copyright © 2006, Thaksin University .
Best View with 800x600 Resolution + Java enable
Power By : rmontree@tsu.ac.th