หลักสูตรฝึกอบรม
 
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ช่วงเวลาที่รับสมัคร
ช่วงเวลาที่อบรม
จำนวนที่นั่ง
รายชื่อ
ผู้สมัคร
1 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การมุ่งเน้นบุคลากร รุ่นที่ 2
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
23/11/2017 - 16/04/2018
23/04/2018 - 24/04/2018
70
2 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
30/10/2017 - 01/05/2018
07/05/2018 - 08/05/2018
100
     
   
 
Copyright © 2006, Thaksin University .
Best View with 800x600 Resolution + Java enable
Power By : rmontree@tsu.ac.th