หลักสูตรฝึกอบรม
 
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ช่วงเวลาที่รับสมัคร
ช่วงเวลาที่อบรม
จำนวนที่นั่ง
รายชื่อ
ผู้สมัคร
1 Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
12/10/2017 - 06/12/2017
13/12/2017 - 13/12/2017
70
2 การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล : แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award - TQA) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
18/10/2017 - 03/01/2018
08/01/2018 - 09/01/2018
100
3 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx Criteria): ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall) รุ่นที่ 3
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
30/10/2017 - 17/01/2018
22/01/2018 - 24/01/2018
100
4 "การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์"
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
05/11/2017 - 16/01/2018
24/01/2018 - 26/01/2018
25
5 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 2
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
29/10/2017 - 31/01/2018
05/02/2018 - 06/02/2018
70
6 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน รุ่นที่ 3
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
30/10/2017 - 13/03/2018
19/03/2018 - 20/03/2018
70
7 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การมุ่งเน้นบุคลากร รุ่นที่ 2
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
23/11/2017 - 16/04/2018
23/04/2018 - 24/04/2018
70
8 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
30/10/2017 - 01/05/2018
07/05/2018 - 08/05/2018
100
     
   
 
Copyright © 2006, Thaksin University .
Best View with 800x600 Resolution + Java enable
Power By : rmontree@tsu.ac.th