หลักสูตรฝึกอบรม

 
       ชื่อหลักสูตร : หลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์” รุ่นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ข้อมูลทั่วไป
   
 ชื่อหน่วยงาน
 
 ประเภทหน่วยงาน
 
 ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
 เลขที่ หมู่ ถนน
 ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 
 ชื่อผู้ประสานงาน
 
 โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
 
 e-mail ผู้ประสานงาน
 
ข้อมูลผู้เข้าอบรม


 
     
   
 
Copyright © 2006, Thaksin University .
Best View with 800x600 Resolution + Java enable
Comment to : rmontree@tsu.ac.th