สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการของเรา
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
วาระงานผู้อำนวยการ
วาระงานรองผู้อำนวยการ
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

ปรัชญา : สั่งสมความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม
 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย
 
พันธกิจ :
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.ให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
3.ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
4.ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม
 
ค่านิยม : สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็น "iSmart" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
i = Innovation คือ นวัตกรรมด้าน IT
S = Service Mind คือ มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ
m = Mastery คือ มีความเป็นมืออาชีพ
a = Accountability คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
r = Relationship คือ มีน้ำใจ เปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง
t = Teamwork คือ มีการทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่