สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์(เก่า)
วาระงานผู้อำนวยการ
วาระงานรองผู้อำนวยการ
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

 

ปรัชญา      สั่งสมความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์     เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.ให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
3.ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยและการบริหารงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

4.ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม

ค่านิยม   
สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็น "iSmart" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

i =  Innovation คือ นวัตกรรมด้าน IT

S = Service Mind คือ มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ

m = Mastery คือ มีความเป็นมืออาชีพ

a =  Accountability คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

r =  Relationship คือ มีน้ำใจ เปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง

t =  Teamwork คือ มีการทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่