สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ (รายปี)
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี60 ระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (รายปี)
การจัดการความรู้
แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 58-67
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ (รายปี)  
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 61
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวตอร์ ปีงบประมาณ 61 (รอบ 6 เดือน)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวตอร์ ปีการศึกษา 60 (รอบ 12 เดือน)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 60 (รอบ 9 เดือน)
-->  หน้า 1