สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ (รายปี)
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 61-70
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี60 ระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (รายปี)
การจัดการความรู้
แผน ict ของมหาวิทยาลัย 10 ปี
ข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562
การจัดการพลังงาน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ (รายปี)  
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 (30 KPI)
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 (38 KPI)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 62 (38 KPI)
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 61
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวตอร์ ปีงบประมาณ 61 (รอบ 6 เดือน)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 60 (รอบ 9 เดือน)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวตอร์ ปีการศึกษา 60 (รอบ 12 เดือน)
-->  หน้า 1