สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ (รายปี)
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 61-70
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี60 ระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (รายปี)
การจัดการความรู้
แผน ict ของมหาวิทยาลัย 10 ปี
ข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562
การจัดการพลังงาน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน  
คำรับรองการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560
โครงร่างองค์กร(Organization Profile)
การประเมินตนเอง (Overall requirement level1) TSU-02-สำนักฯ
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)-04-สำนักฯ
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกันได้
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และภาวะฉุกเฉิน
เอกสารสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (พัทลุง)
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานตอบสนองทุกพันธกิจ
-->  หน้า 1