สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ (รายปี)
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี60 ระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (รายปี)
การจัดการความรู้
แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 58-67
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน  
คำรับรองการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560
โครงร่างองค์กร(Organization Profile)
การประเมินตนเอง (Overall requirement level1) TSU-02-สำนักฯ
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)-04-สำนักฯ
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกันได้
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และภาวะฉุกเฉิน
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานตอบสนองทุกพันธกิจ
เอกสารสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (พัทลุง)
-->  หน้า 1