สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ (รายปี)
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 61-70
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี60 ระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (รายปี)
การจัดการความรู้
แผน ict ของมหาวิทยาลัย 10 ปี
ข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562
การจัดการพลังงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน  
คำรับรองการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560
โครงร่างองค์กร(Organization Profile)
การประเมินตนเอง (Overall requirement level1) TSU-02-สำนักฯ
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)-04-สำนักฯ
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกันได้
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และภาวะฉุกเฉิน
เอกสารสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (พัทลุง)
แผนพัฒนาองค์กร TSU-05 -CC พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานตอบสนองทุกพันธกิจ
-->  หน้า 1