สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ (รายปี)
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 61-70
แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 58-67
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ระดับหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (รายปี)
การจัดการความรู้
แผน ict ของมหาวิทยาลัย 10 ปี
ข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562
การจัดการพลังงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศปีงบประมาณ 2563
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย  
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)-04-มหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-แปลงแผน
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-บริหารแผน
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาองค์กร-TSU-05-มหาวิทยาลัย-มั่นคงปลอดภัย
แผนการ Implement ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยทักษิณ-ปีการศึกษา 2562
-->  หน้า 1