TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Power Point และ Microsoft EXcel สำหรับนิสิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ตกแต่งรูปภาพอย่างมืออาชีพ ด้วย Adobe Photoshop
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนวยวิทย์หาดใหญ่ วันที่ 7 กันยายน 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพคนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพคนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพคนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561
โครงการสแกนลายนิ้วมือนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการแข่งขันประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ปี 2561
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร " การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น " สำหรับบุคลากร
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการ ICT สัญจร ครั้งที่ 3
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Suite for Education และ TSU Mail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design
โครงการ ICT สัญจร ครั้งที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม adobe captivate
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์พื้นฐาน


หน้าที่ :